Všeobecné obchodní podmínky k užití webových stránek a mobilní aplikace „Zpovědnice“

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Provozovatelem webových stránek www.zpovednice.online a mobilní aplikace Zpovědnice (dále jen „Aplikace“) je společnost Sugarman s.r.o., IČ: 06073620, se sídlem U družstva Život 894/16, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 275646 (dále jen „Provozovatel“).

1.2
Provozovatel umožňuje uživateli Aplikace poukázání finančního daru ve prospěch vybraného charitativního projektu registrovaného v Aplikaci.

1.3.
Uživatel je fyzická osoba, která se zaregistruje do Aplikace a může jejím prostřednictvím poslat finanční dar v libovolné výši vybranému charitativnímu projektu.

 

2 APLIKACE A PRAVIDLA JEJÍHO POUŽÍVÁNÍ

2.1
Aplikací se rozumí webové stránky www.zpovednice.online a tato mobilní aplikace Zpovědnice.

2.2.
Hlavním cílem Aplikace je umožnit uživatelům přispívat finančními dary na vybrané charitativní projekty.

2.3
Výše finančního daru záleží výhradně na uživateli. Základní výše daru bude vygenerována algoritmem v Aplikaci (na základě údajů uvedených v Aplikaci uživateli), tuto generickou výši může však uživatel jednoduše zvýšit nebo snížit dle svého uvážení.

2.3.
Po stanovení výše daru vybere uživatel charitativní projekt, který je registrovaný v Aplikaci a na jehož vrub chce uživatel zvolený finanční dar poukázat. Aby mohl uživatel svůj dar odeslat, musí být do Aplikace zaregistrovaný – registraci provede uživatel vyplněním požadovaných registračních údajů.

2.4
Uživatel je zodpovědný za udržení svého přístupového hesla v tajnosti.

2.5
I přes maximální úsilí Provozovatele udržovat Aplikaci funkční může nastat výpadek služby z jakéhokoliv důvodu, včetně rutinní údržby. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že během této doby může být přístup do Aplikace omezen nebo přerušen.

2.6
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled Aplikace, včetně, nikoli však výlučně, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání Aplikace. Provozovatel může upravit či zrušit jakoukoliv funkcionalitu, informaci, kategorii informací, může změnit nebo zrušit jakoukoliv platební metodu a může změnit dostupnost Aplikace.

2.7
Přístup a používání Aplikace je bezplatné. Uživatel užívá Aplikaci na vlastní odpovědnost. Pokud však uživatel způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto spotřebiteli i jiným osobám, odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.

 

PLATBA, JEJÍ VÝŠE A PODMÍNKY

3.1
Výši platby (finančního daru) určuje vždy uživatel. Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že z finální výše daru bude 90 % částky poukázáno na bankovní účet vybraného charitativního projektu a zbývajících 10 % částky bude použito na provoz Aplikace, její další promo, na bankovní poplatky a další náklady souvisejí s provozem a účelem Aplikace.

3.2
Platbu může uživatel provést pouze online.

3.3
Po potvrzení finální výše platby (kliknutí ta tlačítko „Dokončit platbu“) může uživatel uhradit svůj dar buď přímo platební kartou (VISA, Maestro) na zabezpečené stránce, na kterou bude přesměrován, nebo bankovním převodem. V případě bankovního převodu může uživatel využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví zvolené banky, kde uživatel prostřednictvím intenet bankingu odešle svoji platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Paytments a.s.

3.4.
Pro úhradu objednávky má uživatel možnost využít Opakovanou platbu kartou. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde uživatel zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další platby registrovaného uživatele, po potvrzení platby, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, uživatel již není směrován na platební bránu a následně Aplikae zobrazí výsledek platby.

3.5
Citlivé vstupní údaje, které zadává uživatel do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transkací sdělí.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1
Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatelů, které uživatelé zadají při registraci do Aplikace.

4.2
Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4.3
Uživatel souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které vyplnil v registračním formuláři v Aplikaci. Uživatel souhlasí zejména se zpracováním těchto osobních údajů: e-mail, pohlaví, město, stát (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

4.4
Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely používání Aplikace, zajištění provozních činností Aplikace, zasílání notifikací z Aplikace, případné vyúčtování, účetní a daňové účely, identifikace platby z Aplikace, identifikace zneužívání Aplikace, (dále vše společně jen jako „Provozní účely“). Uživatel není oprávněn odmítnout poskytnutí Osobních údajů pro Provozní účely.

4.5
Uživatel dále souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem pro statistické účely Provozovatele, včetně ověřování způsobilosti uživatele užívat aplikaci (zejména ověření identity a zletilosti účastníka). Údaje budou použity zejména k vytváření anonymních a obecných statistik týkajících se užívání Aplikace (počet uživatelů celkem, v jedntolivých městech, četnost a typy „hříchů“. srovnání mezi městy a zeměmi apod.), zpracovávány budou v tomto případě pouze údaje o pohlaví, městu a zemi – pro účely statistik nebude použit údaj e-mailová adresa. Poskytnutí Osobních údajů ze strany uživatele pro statistické účely je dobrovolné. Souhlas se zpracováním Osobních údajů může uživatel kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Provozovatele nebo nebo jiným způsobem určeným Provozovatelem.

4.6
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích.

4.7
Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn v Aplikaci.

4.8
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

4.9
Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a správné.

4.10
V případě, že by se uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.11
Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

5.1
Provozovatel je vlastníkem Aplikace a veškerého jejího obsahu, včetně grafických prvků, loga, textů a domény.

5.2
Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Aplikaci.

5.3
Obsah Aplikace nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem souhlas.

 

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi uživatelem a Provozovatelem při využívání Aplikace. Uživatel svým vstupem do Aplikace stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek, a zavazuje se jimi řídit. V případě, že uživatel nesouhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, je povinen ihned ukončit jakékoli používání Aplikace. Jakékoliv využití Aplikace uživatelem bude považováno za souhlas s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek.

6.2
Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Aplikací se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Aplikace realizovány.

6.3
Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost jiných ustanovení. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení nejvíce blíží.

6.4
Provozovatel může znění všeobecných obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. Provozovatel informuje uživatele o změně všeobecných obchodních podmínek v Aplikaci.

6.5
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 6. 2017.